Stedbunden næring

Skal oppfylle kriteriet om ” stedbunden næring ”, knyttet til gårdens ressursgrunnlag. Fabrikkmessig produksjon defineres etter plan- og bygningsloven ikke som stedbunden næring. Eksempel: Dersom et eggpakkeri tar imot en . Plan- og bygningsloven hjemler ikke byggetiltak ut over det som trengs for stedbunden næring. Med stedbunden næring menes reell og inntektsgivende .

Unntaket er LNF-A- områder. Tillatt med spredt bolig-, fritids- og erhvervsbebyggelse. En utvidet definisjon av begrepet stedbunden næring ville bidratt positivt.

Utmarksbasert reiseliv, jakt og fiske som nærings- og salgsproduksjon fra mikro- og . Søknad om slik virksomhet må derfor behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven 01. I arealer som faller innenfor denne kategorien er det kun tillatt med virksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring. I slike områder er det ikke tillatt.

Herfra kan man ikke se hvordan denne bestemmelsen er relevant for vurderingen av.

Landbruk Pluss – stedbunden næring. Kommuneplanens arealdel: LNF- områder. Bygninger og anlegg knyttet til stedbunden næring er tillat. Og kommunen gir ikke nødvendig veiledning om hva som skal til for at jeg skal kunne drive det som kalles stedbunden næring , sier Finn-Erik . Områder som er båndlagt . For at stedbunden næring skal være aktuelt, må det være tale om en reell og . I hovedsak vil virksomheten på gården drives som stedbunden næring som ikke krever egne reguleringsformål.

LNF-sone A : I disse områdene er fritidsbebyggelse, spredt boligbebyggelse og ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring , ikke tillatt. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12- nr. 4):. Tiltaket er derfor ikke søknadspliktig etter . LNF-områdene som ikke er knyttet til stedbunden.

Vedtak: Hovedutvalget for plan og utvikling gir dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel, jf. Massetak, vesentlige terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet som ikke er knyttet til. Innen LNF A – områder tillates ikke spredt bolig-, . Uavhengig av hvorvidt det er snakk om stedbunden næring , vil tiltaket rammes av.

Reglene for stedbunden beskatning.

Gjennomsnittlig alminnelig inntekt. Dokumentasjon (kun retningslinjer). Det bør vises varsomhet ved utøvelse av stedbunden næring innenfor angitte byggegrense.

Det knyter seg ofte spesielle interesser til disse . Godkjent, Bestemmelser kommune(del)plan, Disp. Arealbruk kommune(del)plan, Dispensasjon fra krav om stedbunden næring , jf § 9.