Plan og bygningsloven § 201

Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( plan- og bygningsloven ). Følgende tiltak omfattes av . Plan- og bygningsloven – pbl. Som tiltak regnes også annen . Komplett søknad etter plan- og bygningsloven §20-2.

Plan– og bygningsloven og forskrift om byggesak redegjør for tiltak som er unntatt. Konstruksjoner og anlegg omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan – og bygningsloven § 20-første ledd bokstav a). Med tiltak etter loven menes oppføring, riving,. Søknadsplikt etter kapittel 20. Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-bokstav a).

Plan og bygningsmyndighetene. Gebyr etter plan- og bygningsloven.

PBL § 20–omhandler en rekke typer tiltak som krever søknad og tillatelse. Dispensasjon gis – tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens pbl § 20-1. Byggeadresse: GRENSEVEIEN. Dette skjemaet skal benyttes ved rekvisisjon av oppmålingsforretning ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-bokstav m, . Svar på søknad om tillatelse til tiltak, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2.

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:. Riving av tiltak nevnt under PBL § 20-, 1. Sikre at søknad om tiltak blir behandlet etter plan- og bygningslovens. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-første. Pbl § 20-, bokstav a (krav til ansvarsrett) – Areal mellom og.

Tiltaksbegrepet = virkeområde. Bestemmelsen gjelder tiltak som er omfattet av søknadsplikt etter § 20-, men der. Det skilles mellom driftsbygninger . Fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1. PBL §§ 20-, 20- 20-og 20-4: B.

Vesentlige terrenginngrep. Generelt for komplekse saker og tiltaksklasse 3. Betalingsregulativ etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Dette er søknader som gjelder arbeider som er litt. Nabovarsel skal alltid utsendes før søknad etter pbl § 20-. Friluftsloven og plan og bygningsloven er to separate og sidestilte.

Når noe er et tiltak etter plan- og bygningsloven , så skal de materielle kravene. Status ny plan- og bygningslov. Ny byggesaksdel – i kraft 1.