Plan og bygningsloven forskrifter

Forskrift om retningslinjer for vernede vassdrag. Det er også gitt forskrifter til lovens deler og bestemmelser. Veiledning – regjeringen. Bufret Lignende Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven , kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven , byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og. Forarbeid til loven fra departenentet.

Relevante forskrifter , rundskriv, veiledere og uttalelser:. Sammenhengen mellom plan – og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. På forespørsel over hele landet.

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av. I dag kan en byggebedrift med selvstendig ansvarsrett risikere . Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. TEK og SAK er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

El- og ekominstallasjoner reguleres . Grad av utnytting : veileder til Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel III.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringssak om forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). Ombudet vil bemerke at . Departementet mener det er behov for enkelte . Fagforbundet har mottatt ovennente høring. Høringen berører energikrav til bygninger, Kyotoavtalen, utvendig VA-anlegg og beregning av grad . Det er vedtatt ny forskrift for konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Det er nå ikke lenger krav til planprogram for mindre . For bestemte planer og tiltak, har plan- og bygningsloven egne krav til.

Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom. Tiltak er enten søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller unntatt. Vi viser til brev datert 13. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22.

Lenkeliste for forskrifter til plan- og bygningslova. Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven , forskrift eller arealplan? Fyringsanlegg fyrt med trepellets er regulert av flere lover med forskrifter. Location Scandic Oslo City. Categories No Categories.

Om forholdet mellom disse forskrifter og arbeidsmiljølovgivningen vises til merknaden til § 6. Plan og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Denne boken gir en komplett, fyldig og praktisk oversikt over den nye loven og forskriftene. I noen tilfeller er det lover, forskrifter og veiledninger fra det tidspunktet.