Plan og bygningsloven teknisk forskrift

Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2. Forskrift ajourført med endringer 26. Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering.

Plan – og bygningsloven. Nye krav til energiforsyning i. TEK), kapittel VIII §§ 8-til 8-23.

Teknisk forskrift til plan – og bygningsloven. Tilgang: Tilgang til metadata. Følgende paragrafer har henvisning til miljøhensyni revidert teknisk . Kjøper- og selgerrollen. Er det forskjell på salg og markedsføring? Overgangsordningen varte til 1. Krav om universell utforming av byggverk.

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det . Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Ved søknad om grunnlån til rehabilitering, ombygging eller oppføring av ny bolig gjelder. Fyringsanlegg fyrt med trepellets er regulert av flere lover med forskrifter. TEK17) sendt ut på høring. TEK – plan og bygningsloven. Utskrift av presentasjonen: Krav til . NY BYGGTEKNISK FORSKRIFT.

FAGLIG ANSVARLIG ER ADVOKATHUSET HELGELAND DA. Til plan- og bygningsloven er det gitt forskrift om konsekvensutredninger av nye tiltak og planer. Kulturminneloven er en særlov som har rang foran plan- og bygningsloven. Byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift – med endringer, sist ved. I tillegg til våre ordinære høringsskriv . De viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og.

Krav etter plan- og bygningsloven og arealplan om tilstrekkelig andel for . Vejledning til teknisk forskrift Vejledning til teknisk forskrift til plan- og byggeloven. Det følger av teknisk forskrift at kravet til universell utforming retter seg mot byggverk . Stortinget vedtar lover, som plan- og bygningsloven (PBL). NVE vil bare uttale seg til planer der vi mener vesentlig flom- og skredfare eller andre.