Garasje avstand til vei

Avstand mot vei bør sjekkes med kommunen. Skal du bygge garasje , avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Viktige hensyn Hvor nærme kan du bygge inn mot naboen, vei med mer?

For kommunale veger har Mandal kommune utarbeidet en retningslinje for garasjer. Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og.

Last ned byggeblanketter for alle typer byggesøknader for garasjer og uthus. De fleste kommuner tillater én meters avstand fra nabogrense, uten at det er behov. Sjekk om du må sende byggesøknad for garasje eller carport, om du kan søke selv. Trur ikkje eg forstod alt det med veg og grense. Garasje som ligger parallelt med kommunal vei.

Alle anbefalinger tilsier utkjøring vinkelrett på vei for best oversikt. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil håndheves strengere enn hva som er .

Dersom du planlegger en garasje nærmere veien enn byggegrensen tillater, må. For eksempel veilovens regler om avkjøring, avstand til veimidten , frisiktsoner og så videre. Størrelse, høyde og plassering bør vise respekt for dette.

Med dette menes frittstående bygning uten rom for. Spesielt om avstand til nabogrense. Hovedregelen om avstand til . Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på. Saksbehandlingsregler for ulike typer carporter og garasjer. Vær også oppmerksom på byggegrenser til offentlig vei , siktkrav m. Oppføring, endring, fjerning og riving m. Det bør være snuplass på egen grunn.

Bygningers avstand fra offentlig vei Anlegg av ledninger osv. Bygger du en garasje utenfor byggelinjer og frisiktsoner langs veien , . Veinormalen for Kristiansand kommune . Plassering av mindre frittliggende byggverk som er fritatt fra søknadsplikt ( garasjer , boder, uthus og lignende) kan plasseres med . Eventuell erklæring om nabosamtykke ifm avstand til nabogrense.

Mot egen bolig er det ikke krav til minste avstand , men bør ha en praktisk passasje. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand til. I følge Veglovens paragraf § er minste avstand fra veglegemet 15.

Har du satt opp en garasje , tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen slik at dette bygget blir . Bo uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei , sjø og . Utnyttelsesgrad og avstand til veg og nabo er godt innfenfor hva som er tillatt. Asker kommunes Vei – og gatenormal, er en lokal normal delvis bygget over.

For garasje med innkjøring parallelt med vei , skal avstand til veiformål være.