Forstøtningsmur mot vei

Generellt er støttemurer som er opp til 1 . Skal du sette opp en forstøtningsmur på eiendommen din? Mur med høyde inntil 0 . Naboer bør samarbeide om utførelsen slik at murene tilpasses hverandre. Imidlertid vil små forstøtningsmurer kunne tillates nærmere nabogrensen med.

Følg de anvisninger som er gitt under.

Kan settes opp uten søknad. Forhør deg med kommunen før du begynner. Forstøtningsmur som ligger minst meter fra nabogrensen, kan være inntil 0. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Enkelte mindre støttemurer og . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøtningsmur , mindre fylling, planering av terreng, intern vei og. Mindre støttemurer ( forstøtningsmurer ) med høyde inntil meter og.

For eksempel veilovens regler om avkjøring, avstand til veimidten , frisiktsoner. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei. Her får du noen råd på veien. Det forutsettes dispensasjon for plassering av mur innenfor byggegrense mot offentlig veg dersom gjeldende arealplan ikke åpner opp for . Støttemur mot vei med høyde inntil. Søknad om tiltak – søknad om dispensasjon til støttemur mot Vog FV.

Skilt og reklameinnretning inntil msom monteres flatt på vegg. Garasjer parallelt med vei kan plasseres min. Hva skal du bygge, rive eller endre? Bruksendring – endre bruken av et rom . Bruk alltid tabellen for gjeldende mur for beregning av jordarmering.

Disse kravene kan være. Under finner du våre veiledninger. Dersom du skal føre opp en forstøtningsmur. Bygges det støttemur mot en vei , er det strengere krav.

Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur ( forstøtningsmur ), levegg og gjerde kan bygges uten søknad eller ikke. Innhegning som ikke står mot veg.

I tillegg er betongmuren trukket lenger ut mot veien og mot. Det var da en stor hekk meiiom eksisterende mur og Van der Weldesvei. Gammel forstøtningsmur på mot kommunal vei var rast ut mot vei , og hvilte mot.