Gesimshøyde pulttak

Er det riktig at øverste gesims teller som både mønehøyde og gesimshøyde ? Husk at et pulttak har to gesimser, en høy og en lav. OG – i det fleste tilfeller, regnes gesimshøyden ut fra gjennomsnittlig terreng rundt huset. Her finner du departementets . MØNEHØYDE, GESIMSHØYDE , OG SOKKELHØYDE.

Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom. Matrise for fastsetting av gesimshøyder. Gesims- og mønefastsettelsen på to takflater (sammensatt pulttak ). Bygningene skal ha saltak, pulttak eller flatt tak.

Saltak og eller pultak skal ha vinkel mellom og grader. Maksimal gesimshøyde er 0 . Ved pulttak eller flatt tak er maks. Tiltaket kan oppføres med saltak eller pulttak , jf pkt.

Bodene kan oppføres med maksimal gesimshøyde på. Hyttene kan ha enten saltak eller pulttak Ved saltak er maks mønehøyde meter. Takutformingen skal være pult tak , saltak eller flatt-tak.

Garasje skal tilpasses bolig med tanke på . For pulttak kan laveste gesimshøyde være maks 7m, og høyeste gesimshøyde være . Det skal være minst to biloppstillingsplasser per boenhet. Byggene skal ha saltak med takvinkel mellom og grader eller pulttak med takvinkel ikke mindre enn 22. Takopplett, kvist eller pulttak kan tillates med . Boligene skal bygges iht.

Søkers redegjørelse av merknad: 1. Ved valg av pulttak medfører det at gesimshøyde blir sammenfallende med mønehøyde. Maks gesimshøyde pulttak : 8m. For tillatt BYA lik av netto tomt foreslås maksimal gesimshøyde hevet fra til m. Dette gjøres for at bygninger med pulttak (ensidig skråtak), som ikke . TAKFORM OG GESIMSHØYDER.

Det tillates flatt tak, valmtak , saltak eller pulttak.

Takformen skal være flatt tak, pulttak eller saltak. Møne og gesimshøyder måles fra ferdig gulv l. Hensynet bak bestemmelser om etasjetall og gesimshøyde er hovedsakelig at estetiske hensyn. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil.

Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs.