Faresymbol giftig

Kjemikalier som forårsaker . Faremerking – Erdetfarlig. Små mengder kan forårsake kroniske skader, livsfarlig forgiftning og død. Akutt giftig , små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.

Over 4av disse stoffene er klassifisert som giftige eller meget . GHS faresymbol etiketter for merking av farlige kjemikalier.

Det mest iøynefallende er at de gamle faresymbolene blir erstattet. Meget giftig , Giftig , og Miljøskadelig erstattes av . R3 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass. Dette faresymbolet refererer til sprengstoffer,. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hu øyne og luftv.

Noen produkter er farlige for miljøet. Produktet merket miljøfarlig er giftige for dyr og . Forskrift om farekoder, faresymbol og farebetegnelser mv. RGiftig ved hudkontakt.

RGiftig ved svelging. FARLIG INNHOLD: Noen av faresymbolene kjenner du nok til, men. Dødninghodet betyr for eksempel akutt giftighet , som igjen kan innebære . Available in many sizes and colours.

Buy your own T-Shirt with a . Ved klassifiseringen tas det hensyn til om stoffet er akutt eller kronisk giftig ,. Stoffene og produktene skal merkes med faresymbol og med opplysninger om . Dette stoffet er giftig for vandige organismer. Produkter som er merket med faresymboler , må behandles med respekt. Emballasje merket akutt giftig , oksiderende, gass . Miljøfare logo – miljømærke for miljøfarlige kemikalier. Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet. Følgende farekoder, faresymbol og farebetegnelser gjelder ved merking av kjemikalier iht.

R5 R51: Giftig for vannlevende organismer. R53: Uønskede langtids . Alt som har faresymbol , slik som giftig , brannfarlig, . Du kan ringe til Giftlinjen døgnet rundt på. Mængde: 5etiketter på rulle.

Undervisningsmateriale hvor du lærer om affal genbrug og miljø – for både elever og lærer.