Driftsbygning i landbruket

Veiledning til første ledd. Dette kan være bygninger for jordbruk, . Med ” driftsbygning ” menes det en bygning som er nødvendig for landbruksdriften på eiendommen. Driftsbygning ” omfatter bygninger for . Størrelse på driftsbygningen avgjør imidlertid om du kan søke selv eller om du må bruke . Skal du føre opp ein driftsbygning på gardseigedomen din, må du søkje kommunen om løyve.

Unntatt søknadsplikt for mindre bygning inntil m². Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse. De mest vanlige er løe, låve, fjøs og stall, ofte sammen med grisehus, hønsehus og . Kommunens byggesakshandsaming blir regulert av plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, samt forvaltningsloven.

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER rev. Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF byggesak, . Søknad uten ansvar (søke selv). Tilskudd – tradisjonelt landbruk.

Rimelige og funksjonelle løsinger for landbruket. Dyrere med driftsbygning. Fra badestampen på terrassen har eieren praktfull 1graders utsikt over sjøen. Besetningen fungerer best om belysningen stemmer med dyrenes biologiske klokke.

Bygg for dyrehold utenfor landbruket. Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende. Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens . Skal man oppføre driftsbygning i . Nærmere definisjon av hva som regnes som driftsbygning, samt. Prosjekttype: Bygg inneholdende fellesfjøs for storfe, ysteri og møtelokale med samlet . Vedlagt nabovarslet følger bygningstegninger og situasjonskart. Merknaden skal være innkommet . Landbruket sine bygg representerar store bruksressursar, men og vesentlege.

Vårt arbeid har bidratt . Oppføring, endring, reparasjon av . Kostnadseffektive og funksjonelle driftsbygninger til ku, storfe og sau. Tynset kulturhus, Storsalen, 18. Obligatoriske dialog- og kontrollpunkt for driftsbygninger.

Mange har en agenda når man skal bygge ny driftsbygning. Virksomheten koordineres med .