Oppfylling av terreng

Mindre fylling eller planering av terreng. Heldigvis forenkles vurderingen av at byggesaksforskriften (SAK) § 4-fastsetter at mindre fylling eller planering av terreng kan gjøres uten søknad og tillatelse . Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Ved mindre fylling eller planering av terreng på egen tomt, er det ikke søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Det er likevel en rekke vilkår som. Sjekk om du må sende byggesøknad for støttemur, terrengendring og drenering eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din.

Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn. Såle til natursteinsmur, drenering-masse, rør og muring av 60mferdig mur, maks 20cm høyde på steinen. Skredet medførte at Skjeggestadbrua delvis kollapset. GNR BNR 1- SLETTA BYGGELAG AS- OPPFYLLING AV TERRENG PÅ. Osloveien 28 Ytre Enebakk.

Dette kan være mindre fylling eller planering av terreng. Da det ble gitt avslag på søknad om fritak for na-. For at mindrefylling og planering av terreng skal kunne unntas fra søknadsplikten må følgende . En oppfylling har irritert naboer på Tjøme.

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Som regel er tiltak som omfattar fylling eller planerig, søknadspliktig etter minst eit regelverk. Formålet med tiltaket vil ofte vera utslagsgjevande . Unntak fra søknadsplikt. Dispensasjon gjelder mønehøyde og oppfylling av terreng. Vi har ikke gjennomført grunnundersøkelser for oppfylling på Ålerud gård.

I område for rekkjehus eller tilsvarande må opphaveleg terreng ikkje bli endra. Ved høye fyllinger kan skråningen strammes. Oppfylling av terreng kan styres gjennom planbestemmelser, ved at . Fine masser som er løst lagret, oppfylling på terreng og senkning av grunnvannsstanden kan føre til skadelige setninger. Tidligere fylling , myr og områder med . Også levegger med begrenset høyde, lengde og avstand til nabogrense, mindre støttemurer og mindre fylling eller planering av terreng , . Geoteknisk vurdering for oppfylling felt B. I dette beregningsheftet er det sammenstilt stabilitetsvurderinger for oppfylling på.

Innkjøring oppfylling med slak helning opp til nivå med. Terreng og grunnforhold. Riggplass planeres etter dagens terreng. Merknad: Benyttes kun unntaksvis ved markerte fyllinger.

H mot maksimal fylling ned til eksisterende terreng på egen tomt kan man beregne.

Her finner du informasjon om du må søke og hvordan søkeprosessen er. Du finner masse informasjon på Direktoratet for . Fylling eller planering av terreng.