Forhåndsuttalelse

Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser fra . Kontinuerlig kortidsutleie av to. Hvor skal forespørselen sendes ? Hva kan man få en bindende forhåndsuttalelse om? Gebyret for bindende forhåndsuttalelser følger rettsgebyret. For lønnstakere, pensjonister og deres bo, under denne gruppen faller også uførepensjonister, .

Er du usikker på om varenummeret du har funnet er riktig, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering. Avvisningsgrunnlag Jusinfo. Binding gjennom forhåndsuttalelse jusinfo.

Forhåndsuttalelse og byggesak. Vi skiller på om søknaden gjelder uttalelse ved rammesøknad eller om det gjelder forhåndsuttalelse. Gjelder søknaden både arbeid med hovedledninger og.

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling av gjennomføring av reglene om bindende forhåndsuttalelser etter ligningsloven kapittel 3A og . Bindende forhåndsuttalelse om hybelutleie. Er utleie av fire hybler skattepliktig eller skattefritt når hyblene ikke ligger .

Du skal bare rett og slett be ditt lokale skattekontor om en veiledende forhåndsuttalelse. En slik uttalelse er gratis. Sivilombudsmannen kom til . En ordning med bindende forhåndsuttalelser vil bidra til at vanskelige skatte- og avgiftsspørsmål kan bli avklart før viktige beslutninger treffes. Dersom du er usikker på den skatte- eller avgiftsmessige behandlingen av en potensiell transaksjon kan du be om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra . Skatteetaten understreker: . Vilkårene for forhåndsuttalelse.

Konkret forestående disposisjon. Må jeg få en forhåndsuttalelse ang. Skal man da være sikker på at man tolker regelverket slik som skattedirektoratet gjør, kan man be om en bindende forhåndsuttalelse. Har man fått bindende forhåndsuttalelse kan man kreve at den legges til grunn ved likningen.

Vedlagt anmodningen skal det . Anmodning om forhåndsuttalelse. Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Ligningsmyndighetene avgir på nærmere forespørsel bindende forhåndsuttalelser til skattyterne om skattemessige konsekvenser av . Reguleringsplan for OTG Skeikampen.

Forespørsel om forhåndsuttalelse. I en bindende forhåndsuttalelse kan ikke skattekontoret ta stilling til spørsmål som gjelder bevisvurdering. Ved søknad om igangsettingstillatelse og ett-trinns søknad kan det velges om man vil sende inn søknad om forhåndsuttalelse for vann, avløp .

FORHÅNDSUTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN – 17. Elin Davidsen — sist endret 15. Antall boenheter før og etter endring må tydelig fremgå.