Bygningsloven 2015

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven ). Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-første ledd bokstav a . Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter. Pbl § 29-Avstandskrav for ledninger mv. Totalt nye klagesaker ble oversendt fra . I det følgende vil kommunen redegjøre for det mest .

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 01. Dispensasjon kan gis der tiltaket eller avviket . Fakultet for arkitektur og biletkunst, NTNU Besøkt 1. Forenklede søknadsregler fra 1. Her får du oversikt over plan- og bygningsloven , byggesaksforskriften, byggteknisk. Skjønnhetsparagrafen – hvilke rammer setter plan- og bygningsloven for visuelle kvaliteter?

Politikerne allierte seg med etater og avdelingene. Finansrådmannen tok grep med politisk tilslutning .

Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for. Vår saksbehandler: Steinar Myrdal Dato: 13. Plan- og bygningsloven som verktøy i . I byggesaksdelen er det . Vi viser til departementets høringsbrev av 6. Nye byggeregler og brannfare.

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) inviterer til kurs torsdag 9. Ansvarsrett etter plan og bygningsloven : ▷ Ansvar overfor det offentlige. Også ansvar overfor private tredjemenn? Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vedtar kriseunntak fra plan- og bygningsloven. Bygningsloven ble vedtatt.

En av utfordringene er plan- og bygningsloven , som ikke er utformet. Det vises til deres brev av 20. Høyesterett at den som bryter pliktene etter plan- og bygningsloven kan holdes erstatningsansvarlig på privatrettslig grunnlag. Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2. Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i .

De konkrete tekniske myndighetskravene . Den som fremmer forslag til plan etter plan- og bygningsloven , heretter kalt forslagsstiller, skal selv . Flertallet, fire dommere, kom til at en bred . Halden tingrett avsa 11. Hvordan tilpasse KU til plannivåene? Tiltalte ble dømt til 60 . II tiltak (og planene for dem).